Freitag, 23. April 2010

Bölcskei und die Jobbik (Bölcskei és jobbikos gárdája)

Bölcskei Gusztávtól már számos alkalommal hallottunk Fideszhez dörgölőző megnyilvánulásokat. A Fidesz iránti (egyoldalú) érzelmei a választások két fordulója között felforrósodtak. Ezt tanúsítja alábbi hűségnyilatkozata, amelyet egy interjúban adott a Magyar Hírlapnak. Most szembesítjük püspök úr szavait a tetteivel.

Szerző: Kocsi Csergő Bálint

Bölcskei Gusztáv püspöktől olvasható idézet a Magyar Hírlap 2010. április 14-i számában: „reménység szerint olyan kormány fog alakulni, amely azokat az értékeket tartja fontosnak, amelyeket mi is fontosnak tartunk.” Erre a súlyosan amorális mondatra csak annyi válaszolható, hogy mi, reformátusok pedig azt reméljük, hogy nem azokat az értékeket tartja majd a leendő új kormány fontosnak, mint amelyeket Bölcskei és köre vall és a gyakorlatban is követ.

- Először is reméljük, hogy a leendő kormány egyik tagja sem alkoholista, mint amilyen Bölcskei püspök úr, aki nem véletlenül iszik, mint a gödény. (Talán a besúgó múltját próbálja az alkohollal elpárologtatni!)

- Azt is reméljük, hogy nem lesz korrupt és jogsértő, mint amilyen módon ez az elnök-püspök – fenntartóként! – kezeli a Károli egyetem ügyét. Ennek következtében züllött fennhatósága alatt a református egyetem kifizetőhellyé és a Jobbik anyagi támogatójává.

Bölcskei még a Magyar Hírlapban megjelent cikkben azt is „hozzátette: nagyon nehéz feladatra vállalkozik az újonnan felálló kormány, de az a lelki és morális tartás, amely ehhez szükséges, átsegítheti az országot a jelenlegi nehézségeken. A püspök reményét fejezte ki, hogy a leendő kabinettel hamarosan megindulhat az érdemi és józan párbeszéd”.

Mi, magyar reformátusok pedig, azt reméljük, hogy ezzel a korrupt és aljas püspökkel nem alakulhat ki senkinek semmiféle párbeszéde. Éppen azért, mert ez az ember semmiféle morális és lelki tartással nem rendelkezik! Ezt a következők bizonyítják:

1. Már egy évvel ezelőtt tétlenül nézte, hogy az általa fenntartott egyetem egyik karán (BTK-n) működő doktori iskolában olyan törvénysértéseket követnek el, amelyek következtében a MAB felfüggesztette annak működését.
2. Tevőlegesen hozzájárult szakmailag és erkölcsilag is kiváló protestáns oktatók eltávolításához és meghurcoltatásához, amelyhez a súlyosan jellemtelen dr. Takács János ügyvédet alkalmazta, aki csak (anyagi és erkölcsi) károkat okozott az egyetemnek.
3. Megengedte több száz millió forint szabad kiáramoltatását az egyetemről Balla Péter mb. rektor és Szabó András dékán segédletével és tevőlegességével.

Bölcskei püspök morális elmezavara olyan méreteket öltött, hogy erkölcs fölöttinek hiszi magát. Éppen ő! – Egy éve nem tartja önmagához (Kárpát-medence püspökéhez) méltónak az egyetemi ügyekben való állásfoglalást. Maga helyett Tarr Zoltán tanácsosát és kvázi püspöki titkárát küldi el olyan tárgyalásokra, ahol pl. az amorális dr. Takács ügyvéd képviseli az egyetemet Kovács Zsolt Csabával, az egyetem jobbikos gazdasági vezetőjével. Ez a gárda, Balla Péter mb. rektor vezetésével viszont nagyon is cselekszik Bölcskei püspök helyett, jogtalan és képtelen személyi és gazdasági ügyeket intézve. És itt válik egyértelművé és kézzelfoghatóvá Bölcskei Gusztáv erkölcsi és jogi felelőssége.

Őt terheli a legnagyobb felelősség azért, hogy a református egyetemen elhatalmasodott az erkölcstelenség, a színvonaltalanság és főleg a korrupció, ami országos hírűvé vált. Egyszemélyben felelős azért, hogy Szabó András dékánt és helyettesét, Hansági vagyis Kulcsár-Szabó Ágnest kinevezte vezetőnek a BTK-ra és hagyta őket ámokfutni, sőt támogatta is ezt a két züllött alakot, majd később ráadásul éppen a jobbikos Balla Pétert megbízott rektorrá nevezte ki, aki több száz millió forinttól megfosztotta az egyetemet, mint intézményt és ezáltal is a Jobbikot támogatta, amihez kinevezte gazdasági igazgatónak a jobbikos Kovács Zsolt Csabát. A magyar református egyház erkölcsi megtisztulásának egyetlen záloga, hogy megszabaduljon ettől a moral insanitytől. Bölcskei mint zsinati lelkész-elnök kártékony. Működésképtelensége és intelligenciahiánya következtében jött létre az a helyzet, hogy Balla és jobbikos gárdája kiszolgálja magát a két és fél milliárdos állami költségvetésből.

Ezek után az a minimum, hogy Bölcskei nagy busa/buta fejéről leüssék a hívek és a Zsinat tagjai a „püspöki süveget”, mégpedig minél előbb! És vele együtt az új Fenntartó végleg eltávolítsa a csaló Szabó Andrást és a helyettesét, valamint szűk körét, s kipucolja a jobbikosokat a Rektori Hivatalból: kezdve a korrupt mb. rektorral és a gazdasági igazgatóval, miután megtörténnek ellenük az egyház részéről is a hivatalos feljelentések. Ezután végre újból tiszta lappal lehet a kálvinista értékeket képviselni és közvetíteni az egyetemen, és elkezdődhet az a szakmai munka, amit ezek a morális elmezavarodottak már jó ideje személyükkel, jelenlétükkel és kártokozó tevékenységükkel megakasztottak.

Pál apostol a hetedik versben megparancsolja: „Mindenben magadat adjad példaképül a jó cselekedetekben”. Más szóval: a Teremtő ”szolgáiként” nem csupán az a dolgunk, hogy csak véleményt mondjunk és kinyilatkoztassunk, hanem hogy tevőlegesen is megcselekedjük a tanokat. Ehhez idézhetjük a klasszikus bibliai passzust is az 1Tim 4,16-ot: „Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén megtartod mind magadat, mind a te hallgatóidat”. Új hívő protestáns vezetőkkel (rektor, dékán és helyettese) ezt kell megcselekednünk. Mi ehhez készen állunk!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen