Sonntag, 22. August 2010

Feuer und Schwefel auf Sodom (Tűz- és kéneső Szodomára)

A Károli Gáspár Református Egyetem dé- ja- vu-élményt vált ki belőlünk: mintha a Holt-tengerhez közeli Szodoma városában élnénk Ábrahám unokaöccsének, Lótnak a napjaiban. Paradicsomi táj – “a belvárosi palotanegyed szíve” , ahogy a csalitájékoztatóban olvashatjuk –, mesés gazdagság – az egyetem vezetői dúskálnak a jólétben és könyékig vájkálnak a közpénzekben –, de a várost – mutatis mutandis: az egyetemet – borzasztó erkölcstelenség hatja át. Az égi hatalom hiába küldi az intő jeleket, a vezetők se ott nem vették, se itt nem veszik tudomásul.

A “Csalók egyeteme” sorozatot most egy poszt erejéig megszakítjuk, mert létfontosságú hírt kaptunk jogász munkatársainktól – olyant, amelynek hordereje az egész egyetem létére kihat. Az újpesti Viola utcára – tanévkezdés előtt – lehullt a tűz- és kéneső:


A MAB véglegesen visszavonta a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának akkreditációját.

Szerző: Kovács Petronella

A Károli Gáspár Református Egyetem 2010. február 18-án felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a MAB-hoz az Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola működés közbeni akkreditációs eljárása keretében, a MAB 2009/9/IX/2/351. számú határozatával meghozott, negatív akkreditációs minősítésével szemben. A felülvizsgálati kérelmet a MAB Felülvizsgálati Bizottsága (a továbbiakban: MAB FvB) bírálta el: www.mab.hu/doc/FVBhatok/DF159-KRE-fvb_honlapra.doc

A MAB FvB 35/2010. számú határozata a MAB elutasító döntésével egyetértve a Károli Gáspár Református Egyetemen az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola akkreditációját véglegesen megvonta.

A határozat kézhezvételének napjától, 2010. június 30-tól a Károli Gáspár Református Egyetem az állam- és jogtudományok körében elveszíti jogát a doktori képzésre, a doktori (PhD) fokozat adására, a habilitációs eljárás lefolytatására, valamint a külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására. A doktori iskola működését legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kell véglegesen bezárni. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A határozat szerint a KRE vezetősége és fenntartója nem teljesítette a MAB követelményrendszerében megfogalmazott elvárásokat. Abban, hogy idáig fajultak a dolgok, elsősorban a fenntartó alkalmatlanságának és a fenntartó helytartójaként működő stratégiai igazgató, Kovács Barnabás dilettantizmusának van nagy szerepe, de nem elhanyagolható a jogi kar ügyvivő dékánjának, Domokos Andreának a munkálkodása sem. Bölcskei Gusztáv és zsinati bizalmasai egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogyan működik valójában egy egyetem, nem ismerik sem a szakmai, sem az akkreditációs elvárásokat, legfőbb céljuk az, hogy tudományos célokra, az oktatók bérére és hallgatói ösztöndíjakra minél kevesebbet költsön a jogi kar, hogy aztán a több mint 200 milliót el lehessen vonni a kar költségvetéséből.

A fenntartói elvárásokat, a fenntartó által meghatározott szigorú költségvetési keretek között Kovács Barnabás stratégiai igazgató konkretizálja. Ez gyakorlatilag abban áll, hogy Kovács igyekszik minél több ismerősét alkalmazásba vétetni. Sajnos a kiválasztás során Kovács Barnabás nem képes észrevenni a különbséget a valódi tudományos teljesítmény és a gyakorlati, pillanatnyi igényeket kiszolgáló jogszabályismertető jellegű áltudomány között (pl. internetjog – vajon mi köze van ennek a református hagyományokhoz?!!). Mivel Kovács Barnabás nem rendelkezik megfelelő tudományos kapcsolatrendszerrel, akkreditációs kérdésekkel lényegében kinevezése előtt nem sokat foglalkozott, nagyfokú dilettantizmusa nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a MAB elutasító határozatot volt kénytelen hozni.

A határozat kitér a Doktori Iskola 2010. márciusi vezetőváltására is, amely Domokos Andrea személyes felelősségét is felveti. A MAB FvB szerint az Egyetem a vezetőváltáskor nem járt el elég körültekintően. Nyílt titok, hogy Domokos Andrea minősíthetetlen stílusú, református, keresztyén emberhez méltatlan hangnemben lépett fel a Doktori Iskola előző vezetőjével szemben, és az egyébként nagy tudományos reputációval és nemzetközi hírnévvel rendelkező professzor lemondásában Domokos Andrea tiszteletlen, a civilizált emberi kommunikáció legalapvetőbb szabályait be nem tartó viselkedésének igen nagy szerepe volt. A megbízott dékánként tevékenykedő, a fenntartó által a Kar nyakára ültetett Domokos nem képes elfogadni azt, ha valakinek eltérő; véleménye van, és még kevésbé képes a kar oktatóival és hallgatóival szemben kellő; megbecsülést és tiszteletet tanúsítani, a mindennapi kommunikációban emberi hangot használni. Domokos Andreának már régen meg kellett volna tanulnia azt, hogy egy dékánnak tudnia kell elviselnie az eltérő véleményeket is mindenféle bosszúállás, sértődés és hisztéria nélkül. Ilyen alkalmatlan, hisztérikus vezetőre a karnak nincsen szüksége. (Hogy juthatott bárki eszébe egy ilyen nő kinevezése?! By the way: ennek a nőnek a bölcsészkari pendantja Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes.) Domokos az állam- és jogtudomány jelentős művelői előtt nem rendelkezik tekintéllyel, vezetése alatt a Kar presztízsvesztése hihetetlen mértéket öltött. A mostani kudarcot aligha varrhatja bárki nyakába.

A MAB értékelése szerint a doktori iskola működési szabályzata nem megfelelő, mert nincs önálló kari szabályzat, csak egyetemi szintű. Az Egyetem ezzel szemben azt állította, hogy a hatályos felsőoktatási törvény írta elő azt, hogy az egyetemnek egy szabályzata legyen, amely nyilvánvalóan abból a centralizált szemléletből ered, amelyet Balla honosított meg, és amelyben tulajdonképpen a Rektori Hivatalból irányítják az egyes karokat. A MAB szerint nem igaz, hogy a hatályos felsőoktatási törvény írta elő azt, hogy az egyetemnek egy szabályzata legyen és az akkreditációs elvárások sem ellentétesek az Ftv.-vel, csupán annak alkalmazói (Balla, Kovács, Domokos) értették félre ezt a bírálati szempontot. (Önellentmondó érvelés ez az egyetem vezetője, Balla Péter részéről, aki 2009 júniusában éppen azzal az indoklással váltotta le a BTK Doktori Iskolájának vezetőjét, hogy nem készített önálló BTK-s kari szabályzatot, hanem az egyetemi szabályzat speciális kari mellékletével dolgozott, és erre az érvre Szabó dékán még a 2010 áprilisi Látogató Bizottság előtt is hivatkozott.) Ez a szelektív szabálykövetés különösen jellemző Balla és Domokos Andrea viselkedésére, akik most arra készülnek, hogy az akkreditációs követelmények ürügyén tanszékeket szüntessenek meg és tanszékvezetőket váltsanak le, felhasználva ezt a további leszámolásra. A félreértések elkerülése végett ideje lenne már rájönni arra, hogy a MAB (amely a plénumot jelenti és nem az LB-t) nem a tanszékek összevonását várja el, hanem azt, hogy a szak-akkreditációs követelményekben rögzített számú, beosztású és tudományos fokozatú oktatók oktassanak minden tanszéken. A tudományos munka és teljesítmény hiányát nem lehet összevonásokkal leplezni, mert ezt a MAB úgyis észrevenné.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola akkreditációjának végleges megvonása a jogszabályoknak megfelelő döntés volt. A különös csak az, hogy a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának végleges bezárása mi okból halasztódik még mindig? A BTK-n elkövetett szabálytalanságok (valójában eltervezett, szándékos manipulációk) még ennél is nagyobb szigort indokolnának. Balla hiába próbálja Hima Gabriella professzor asszonyra és a blogra fogni a BTK IDI akkreditációs nehézségeit. Nehezen mondható, hogy az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolát is Hima Gabriella vagy a blog miatt zárták be. Mindkét kar esetében nyilvánvaló, hogy a fenntartó nem kívánja teljesíteni az akkreditációs követelményeket. Ehhez a blognak semmi köze, Hima Gabriellának meg még annyi se; Bölcskei Gusztáv fenntartónak, Balla Péter megbízott rektornak, Domokos Andrea és Szabó András dékánoknak viszont annál több.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola akkreditációjának végleges megvonása előrevetíti a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar akkreditációjának 2010. szeptemberi megvonását és a kar végleges bezárását is. A MAB követelményrendszere szerint ugyanis egyetemi karként nem működhet olyan intézmény, amelynek nincsen akkreditált doktori iskolája, arról nem is beszélve, hogy a kar a többi akkreditációs feltételnek sem felel meg.

A fenntartónak el kellene végre gondolkodnia arról, hogy egy autonóm, református, valódi egyetemet vagy egy Tiszántúlról kormányzott mintha-református szemétdombot szeretne-e. Tartsa tiszteletben a fenntartó a kari autonómiát, váltsa le Domokos Andreát, mert már elég volt az állandó veszekedésből, elvonásból, átszervezésből, Domokos Andrea kioktató, hisztérikus viselkedéséből, vagy ha ezt nem akarja, akkor inkább zárja be a kart még ebben az évben. A MAB ezt úgyis meg fogja tenni.

Gratulálunk Bölcskei Gusztáv, Balla Péter, Kovács Barnabás és Domokos Andrea nagyszerű teljesítményéhez!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen