Freitag, 16. April 2010

Krumme Wege der Akkreditation (Az akkreditáció görbe útja)

Balla Péter egy éve tartó regnálása soha nem látott mélyrepülést jelent a Károli Egyetem életében. Soha nem volt ennyire rosszhírű ez az intézmény, soha nem volt ilyen közel az anyagi csődhöz és a szakmai bukáshoz. Az egyetem négy kara közül három, a BTK, az ÁJK és a Nagykőrösi TKF szakmailag nem alkalmas az akkreditációra, és a HTK legfeljebb azért, mert hittudományokba a MAB nem igazán avatkozik bele.

Foglaljuk össze, mit művelt Balla Péter eddigi rektorsága alatt.

Balla Péter 2009. május 1-én vette át az egyetemet. Először a BTK doktori iskoláját és a bölcsészkar húzó szakját, a magyart verte szét, buzgón segédkezve Szabó András dékánnak és Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettesnek. Hatalomátvételét követően hat héttel, 2009. június 16-án a MAB-vizsgálat feltárta az Irodalomtudományi Doktori Iskolában elkövetett törvénysértéseket, mindenek előtt Balla Péter sógoráét, Mészáros Mártonét, és a négy frissen megszerzett fokozat közül hármat visszavonásra ítélt. Követelte továbbá az okirathamisítások elkövetőinek és az azokra utasítást adóknak a felelősségre vonását: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=70. Az elkövetők Demes-Kőfalusi Krisztina, túlfizetett adminisztratív dolgozó és a Balla-rokon tanársegéd, Mészáros Márton voltak, az utasítást adók pedig Szabó András dékán és Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettes. Mindannyian a helyükön maradtak, a hajuk szála sem görbült. Csak a doktori iskola leváltott vezetője, Hima Gabriella ellen folyik már egy éve hajtóvadászat – nem egészen a MAB-határozat szellemében. Balla Péter úgy óhajt eleget tenni fenti MAB-határozatnak, hogy azonnali hatállyal elbocsátja a Kötársasági elnök által kinevezett egyetemi tanárt, Hima Gabriellát. Veszett dühöt érez amiatt, hogy ezt még nem sikerült megvalósítania.

Egyéb tekintetben pedig tovább fokozta a törvénytelenségeket: továbbra is közeli rokonokat alkalmaz alá-fölérendeltségi viszonyban, még több rokont, mint eddig, olyan MAB-taggal kötött egy éven belül szerződést, aki az intézmény akkreditációjában részt vett, tudatosan, fittyet hányva a Magyar Köztársaság törvényeinek. A szakmaiság az ő számára semmilyen szerepet nem játszik: alapdiploma nélkül alkalmaz oktatókat, az akkreditációs anyagban szereplő magasan kvalifikált oktatóktól viszont már megszabadult vagy rövid úton meg kíván szabadulni. Egyoldalúan megszegi az oktatókkal kötött munkaszerződést, skrupulus nélkül megsérti a felsőoktatási törvényt. Csaló és hamisító rokonának, Mészáros Mártonnak például megengedi, hogy fokozat nélkül vezessen szakdolgozati szemináriumot és tartson évfolyamelőadást, miközben az akkrediációs anyagban feltüntetett professzoroknak csak egy 45 perces kontaktórájuk van.

Balla Péter legnagyobb bűne azonban, hogy lefejezte és az akkreditálhatatlanságig lepusztította a Jogi Kart. A Kar már nem rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelő infrastruktúrával és adminisztrációval, mert a nagy irtás után összesen 19 főállású oktatója maradt, sőt, az adminisztrációs személyzet nagy részét eltávolították. A Doktori Iskolának sincs 7 megfelelő minősítésű törzstagja.

Az egyetem fejős tehenét, a Jogi Kart Balla Péter ugyanolyan vak dühvel mészárolta le, mint az irodalomtudományi doktori iskolát, mert a Jogi Kar dékánja meg merészelte kérdezni, hova lesz a karuktól elsíbolt 240 millió. Kapa Mátyás és Hima Gabriella esete annyiban párhuzamos, hogy mindkét esetben egy kényelmetlen kérdés feltevését torolta meg Balla: Kapa a pénzre, Hima a Balla-rokon Mészáros csalására kérdezett rá. A kérdezés Balla szemében főbenjáró bűn: kivégzés jár érte.

Bizonyos mértékig érthető Balla zavara. Mindkét esetben a családban van a blama. Elvégre azt mégsem vallhatta be Balla Kapának, hogy kellett a jogászok pénze a családi kasszába, a Jobbikos kampányra, a sógornő, ifj. Hegedűs Lórántné parlamenti képviselősége érdekében.

Balla Péter BTK életében játszott végzetes szerepét már említettük. A Doktori Iskolát személy szerint ő tette tönkre, nemcsak rokona csalásának eltussolásával, hanem hogy a vezetést egy olyan emberre bízta, akinek alkalmazása kormányrendeletet sért, amellett, hogy ez a vezetés merőben formális, hiszen egy stróman kinevezésével Balla a DI vezetését Szabó Andrásnak és sleppjének akarta átjátszani. A Bölcsészkaron az alkalmazások és pozíciók kritériuma nem a szakmaiság, hanem a dékáni triászhoz, Szabó Andráshoz, Kulcsár-Szabó Ágneshez és Bíró Máriához való lojalitás. Így taníthat magyar szakon a magyar szakos diploma nélküli Kovács Árpád, Petrőczi Éva és Fóris Ágota, a történelmen az agráregyetemet végzett Csoma Zsigmond és a zongoraművész Szilasi Alex. És így tarthatnak venia legendi, sőt, PhD fokozat nélküliek előadásokat, vezethetnek szakdolgozókat, miközben professzorok, habilitált docensek nincsenek ellátva munkaszerződésüknek megfelelő munkával.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs követelményei alapján egy intézmény egyetemi karként akkreditálható, ha

„a kar mind az alapképzés, mind az egységes alap- és mesterképzés, a mesterképzés, a doktori képzés, valamint a felsőfokú szakképzés szintjén szervez oktatást”.

Sem a BTK, sem az ÁJK nem felel meg az egyetemi kar követelményének, mert doktori képzésük nem akkreditált, és a többi képzésük is nagyon problematikus.

Balla Péter rektorhelyettes, Szabó András BTK-dékán és Domokos Andrea ÁJK-dékán uralma előtt mindkét kar akkreditált volt.

Balla Péter, Szabó András és Domokos Andrea természetesen megpróbálja kibulizni a két karnak az akkreditációt. Ez egyenesen úton nem megy. De nem is az egyenes út az ő terepük. Az akkreditálásért állásokat kínálnak cserébe. (Azoknak az oktatóknak a helyeit, akiket – többnyire – jogellenesen távolítottak el az egyetemről.) Így vették fel 2009-ben egyenesen a Kulcsár-Szabó Ernő féle Bizottságból a Kulcsár-Szabó Ágnes által vezetett karra Kovács Árpádot és – kis híján – Simon Attilát. Talán ezért is nem tölti fel Domokos Andrea az ÁJK állásait. Összesen 19 főállású oktató van a MAB által minimálisan megkövetelt 40 helyett. Jól jönnek még azok az üres státuszok: értékes fizetőeszközök egy-egy MAB-szavazatért.

Lehet, hogy ezúttal is sikerülni fog megvenni a kari akkreditációkat, az ordítóan hiányzó feltételek ellenére. A próbálkozások ebben az irányban rendületlenül folynak. Vagy pedig elodázni a döntést, mint az Irodalomtudományi Doktori Iskola köztörvényes bűncselekményeinek leleplezése esetében.

A két rektorhelyettes, Balla és Koncz, nyilvánvalóan a halasztásra játszik rá: “Nem felelünk meg, adjatok halasztást, úgysem fogjuk teljesíteni”. A bizottságnak azonban az akkreditáció megkezdésekori állapot alapján kell döntenie, és nincs joga halasztást adni. A BTK IDI esetében halasztást adtak, teljesen törvénytelenül, valószínűleg Kulcsár-Szabó Ernő befolyására. Az ÁJK doktori iskolájának nem adtak halasztást, és a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának sem adtak halasztást. Pedig a Károli BTK nagyobb szabálytalanságot követett el mint a másik kettő, mégis enyhébb büntetést kapott. A magyarázat: sem a Károli ÁJK-nak, sem a Pannon Egyetemnek nem volt Kulcsár Szabó Ernője. A halasztás teljesen indokolatlan amiatt is, hogy az említett követelmények több mint 3 éve hatályban vannak, lehetett volna teljesíteni, de nem akarták. Ha 3 év alatt nem ment, akkor minek halasztást adni. Nyilván azért nem lehetett teljesíteni, mert máshová kellett a pénz. (De hová?) Mindenfajta halasztás törvénytelen, és a bizottság tagjai kötelesek a jogszabályokat alkalmazni, vagyis kimondani azt, hogy a BTK és ÁJK nem akkreditálható, máskülönben hivatali visszaélés bűncselekményében lehetnek részesek. A látogató bizottság is számoljon a feljelentés lehetőségével.

A Károli járja tovább a maga görbe útját, és nem veszi észre, hogy már mindenhonnan ujjal mutogatnak rá. Másként nem is emlegetik a református egyetemet, mint hogy a károlis csalók.

Ha a MAB nem akar a “károlis csalók” cinkosa lenni, kérjük, járjon el a hatályos jogszabályok szerint.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen