Dienstag, 27. April 2010

Zynische Antwort an den Akkreditationsausschuss (Balla Péter cinikus válasza Bazsa Györgynek)

Üdvözöljük Balla Péter rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettest mint debütáló szerzőt a blogon. Válaszlevelét a 2009 októberi MAB-határozatra volt olyan szíves 6 nappal előbb eljuttatni hozzánk, mint Bazsa Györgyhöz, a MAB elnökéhez, aki majd csak április 30-án kapja meg. A levél lényege röviden: a MAB-határozatban foglaltakból a Károli semmit sem teljesített: nincs egyetlen törzstaggal sem több, mint amennyi 9 hónappal ezelőtt volt, és nem tudni, mikor lesz. Egyelőre ígérgetünk: kérünk újabb 1 év haladékot, amit majd szükség szerint hosszabbítgatunk. A honlapot kicsit kipofoztuk, csináltunk a rend kedvéért pár szabályzatot, amit nem tartunk be. A témavezetéseket változatlanul lopjuk, de most már évekre antedatáljuk, hogy a hosszú együttes munkát majdan dokumentálni tudjuk. A doktori iskola volt vezetőjét, Hima Gabriellát, kirúgjuk, mert nem tussolta el, hanem feltárta a visszaéléseket. Szabó Andrástól átmenetileg elvesszük a dékáni széket (hogy odaadhassuk felbujtójának és cinkosának, Kulcsár-Szabó Ágnesnek). Demes-Kőfalusi Krisztinát megdorgáltuk, egyébiránt magasabb pozícióba helyeztük, magasabb fizetéssel – jelenleg a Dékáni Hivatal vezetője –, mert közokiratmanipulációban szerzett tapasztalataira Szabó András dékánnak és Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettesnek továbbra is szükségük van. A három MAB által előírt védés közül csak Mészárosét csaljuk össze, Szegeden, ezúttal Pál József segédletével, Baranyaiét csak beígérjük, Riskó Enikőt meg elküldjük a sunyiba: neki Hima a témavezetője, aki nem törzstag, így ebből semmi hasznunk sincs, helyette inkább becsempésszük Miskolcra Pénzes Szabolcsot, akit a MAB ugyan nem kért, viszont Szabó András kéri, azért, hogy ő is törzstaggá avatódjon. Témavezetők és témák között továbbra sincs összhang (pl. Petrőczi – Cs. Szabó, Hermann – Jelinek, Hansági – Kosztolányi stb.), de a MAB ne kekeckedjen. Eszünk ágában sincs megszüntetni a Doktori Iskolát, amelynek már az összes, MAB által elfogadott tagját kiirtottuk (Wéber, Szigeti Lajos, Bolyki, Kőszeghy, Hima), csak a soha el nem fogadott Szabó-Petrőczi páros maradt; az akkreditált tananyagot eltöröltük, ehelyett senki által sem akkreditált oktatók tanítanak senki által sem akkreditált tananyagot – mindnyájunk megelégedésére. A MAB meg tehet egy szívességet…

Alább olvasható az autentikus rektori levél, amely szalonképesebben fogalmazza meg ugyanezt – a szerk.


Szerző: Balla Péter mb. rektor

Tisztelt Elnök Úr!

A 2009. október 6-án kelt 625-14/2009. sz. iktatatott levelére válaszolva, és a MAB 2009/7/XIII/2/200. sz. határozata (a továbbiakban MAB-határozat) figyelembe vételével tájékoztatom azokról az intézkedésekről, amelyeket a Károli Gáspár Református Egyetem vezetése foganatosított az Irodalomtudományi Doktori Iskola (IDI) jogszabályoknak megfelelő működése érdekében.

I. (1.) A MAB köszönettel vette Balla Péter mb. rektor levelét és intézkedéseit, valamint az átdolgozott dokumentumokat.

A KRE Bölcsészettudományi Kar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének és Színháztudományi Tanszékének vezető oktatói (a hatályos jogszabályok figyelembe vételével és az ország legnagyobb múltú doktori iskoláit szabályozó dokumentumok ismeretében) kidolgozták, a 2009 májusa óta működő KDHT 61/2009 (08.28.) sz. határozata elfogadta, a szeptember 3-án ülésező EDHT és a szeptember 30-án ülésező Szenátus pedig napirendjére tűzte a KRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának új Működési Szabályzatát.

* A szabályzat része a kétszintű minőségbiztosítási rendszeren alapuló, C-SWOT-elemzést is tartalmazó „önértékelés” (13. sz. függelék);
* Az új szabályzat tartalmazza az IDI immár négy alprogramból álló és a doktoranduszok kutatómunkájára nagyobb hangsúlyt helyező Képzési Tervét (1. és 2. sz. függelék);
* Tartalmazza azokat a nyomtatványokat, amelyek formailag garantálják az IDI dokumentációjának törvényes rendjét (3-9. sz. függelék);
* A szabályzat egyértelműen rendelkezik a KDHT ülések összehívásáról és az adminisztráció ügyviteli rendjéről (3., 4., 5.§);
* Tartalmazza a doktori iskolában funkciót betöltő személyek munkaköri leírását (7., 8., 9., 11., 12., 13.§)
* A KRE BTK IDI Működési Szabályzatának értelemében elkészült a doktori iskolának az Egyetem hivatalos honlapjáról is elérhető honlapja (http://www.kre.hu/irtudphd/) amely valós információkat közöl a képzésről, egyértelműsítve a jogszerű ügymenet rendjét.
* A KRE BTK IDI adminisztrációjában 2009 július 5-én lezajlott leltári vizsgálat és a KDHT 32/2009 (08.28.), 33/2009 (08.28.), 34/2009 (08.28.), 35/2009 (08.28.), 36/2009 (08.28.), 46/2009 (08.28.), (itt majd még gyártani kell egy antedatált határozatot!) sz. határozatainak értelmében az IDI átvilágította önmagát, abból a célból, hogy a felülvizsgálat után létrejött állapot biztosíthassa a szervezett doktori képzésben még részt vevő, illetve a fokozatszerzés előtt álló hallgatók törvényes témavezetését.

II. (3.) A MAB szükségesnek tartja, hogy a három fokozat ügyében tapasztalt hibák, jogsértések, szabálytalanságok elkövetőinek (fiktív és valós témavezetőknek, DI tagjainak, az iratokat kiállító, átdátumozó és kezelő adminisztratív munkatársaknak, a felsorolt cselekményekre utasítást adóknak) a felelősségét is állapítsa meg az Egyetem, és cselekményeiknek megfelelő következményei legyenek. Ezek sokkal komolyabb súlyúak, mint a doktoranduszok vétsége

A KRE 307/2009. (XII. 09.) sz. szenátusi határozatának értelmében

* Prof. Dr. Szabó András lemondott dékáni tisztségéről, a Minőségbiztosítási Bizottság elnöki tisztségéről és EDHT tagságáról, illetve az EDHT elnöki tisztségéről;
* Demes-Kőfalusi Krisztina (az IDI egykori 2009. augusztus 1. nappal más munkakörbe áthelyezett adminisztrátora) rektori figyelmeztetésben részesült.

Továbbá tekintettel arra, hogy Prof. Dr. Hima Gabriella széles körben folytatott levelezése alapvetően sértette az KRE jó hírét, a Rektori Tanács felhatalmazta az Egyetem vezetését, hogy vizsgálja meg ennek lehetséges munkajogi következményeit.

(4.) A MAB kéri, hogy az Egyetem tájékoztassa a három eljárásban részt vevő valamennyi szakembert (bírálókat, szigorlati bizottsági tagokat) a fokozatok visszavonásáról és annak indokairól.

A KRE BTK KDHT 2009. október 9-én tartott ülésén elhatározottak értelmében az IDI vezetősége írásban tájékoztatta a három kifogásolt eljárásban részt vevő valamennyi szakembert (bírálókat, szigorlati bizottsági tagokat) a fokozatok visszavonásáról és annak indokairól. (153/2009/DI-182/2009/DI)

(8.) A DI keressen kapcsolatot más irodalomtudományi doktori iskolákkal, akik vállalják, hogy a 3 fent nevezett jelöltet fokozatszerzésre fogadják, új disszertációjuk védését lebonyolítják, és sikeres védés esetén a fokozatot kiadják. A témavezetők természetesen a KRE IDI témavezetői maradnak.

A KRE BTK KDHT 2009. október 9-én tartott ülésén elhatározottak értelmében az IDI vezetője 2009. október 9-én kelt 150/2009/DI, 151/2009/DI, 152/2009/DI iktatási számú leveleiben felajánlotta szakmai segítségét annak a három személynek, akiknek más doktori iskolában kell új doktori eljárást kezdeményezniük. Míg dr. Baranyai Katalin és Mészáros Márton élt ezzel a MAB-határozat 8. pontjában szorgalmazott lehetőséggel, addig Riskó Enikő 2010. xx.xx-én kelt levelében az EDHT elnökéhez, Németh Dávid professzor úrhoz fordult, azzal a kéréssel, hogy az EDHT helyezze hatályon kívül a fokozat visszavonásáról szóló döntést, és ítélje meg a PhD-fokozatot, Az EDHT elnöke az IDI-vel való egyeztetés után Riskó Enikő kérését terjedelmi okra hivatkozva elutasította, és erről a kérelmezőt levélben tájékoztatta (iktatószám). A kérelmező kifogásolta, hogy az ok nem valós, de mi ezt a MAB-határozat 2. Pontja értelmében ignoráltuk.

* A doktori iskolák vezetői, a témavezetők, illetve az intézmények közötti egyeztetések eredményeképpen Mészáros Márton 2010. február 27. (ETR-es papír iktató számmal)) óta a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának, dr. Baranyai Katalin pedig 2010. április dátum óta (ezt még el kell intézni!) a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának tagja (egy várható papír iktató száma).
* Ily módon Mészáros Márton doktori szigorlatára 2010. április 19-én (iktató számú melléklet Pál József levél), Protestantizmus és medialitás című disszertációjának (felelős témavezető: Dr. Hansági Ágnes) védésére előreláthatólag 2010 júniusában kerül sor. Dr. Baranyai Katalin 2010. április ?? benyújtott disszertációjának (mindegy, mikor nyújtja be, áprilisra kell antedatálni!) felelős témavezető: Dr. Petrőczi Éva) védésére – a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának adminisztratív ügyrendjétől függően – előreláthatólag 2010 második felében kerül sor.

III. (6.) A három visszavont fokozat következtében a DI-ben nincs hét olyan törzstag, akiknek végzettje van, ezért a DI akkreditációját a MAB 2009. október 6-i hatállyal 2010. június 30-ig felfüggeszti

Pozitív fejleménynek tekinthető, hogy a KRE IDI egyik abszolutóriummal rendelkező doktorandusza, Pénzes Tiborc Szabolcs 2010. április 7-én doktorhallgatói jogviszonyt létesített a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában (iktatószámú papír). A doktori szigorlatra előreláthatólag 2010 második felében, a kész disszertáció (felelős témavezető: Dr. Szabó András) védésére pedig előreláthatólag 2011 első felében kerül sor.

Tisztelt Elnök Úr!

Az elmúlt hét hónapban az Egyetem befejezte és a hallgatók megelégedésére lezárta a MAB által kifogásolt adminisztrációs hibák orvoslása céljából tartott belső vizsgálatot. Ez a folyamat, továbbá és nem utolsó sorban az oktatás a MAB-határozat 1. pontjának értelmében elfogadottnak tekinthető új Képzési Terv és Működési Szabályzat szerint zajlik, amelynek színvonalával és szabályszerűségével szemben az intézményakkreditáció céljából 2010. március 22-én, illetve április 16-án az Egyetemre látogató Bizottság egyetlen ponton sem emelt kifogást (Ezt már a fogalmazvány keletkezése idején, azaz 2010. április 9-én 11:00 – 13:28 között tudták! – JC).

Ezért kérem, hogy a 2009-ben beiratkozott és az iskolarendszerű képzésben részt vevő 28 doktorandusz érdekeit alapul véve, illetve a háromlépcsős oktatási rendszer szerves részét alkotó doktori képzés folytonosságát biztosítandó az oktatási tevékenység az IDI akkreditációjáig mindenképpen folytatható legyen. Továbbá jelzem, hogy a miskolci és szegedi doktori iskolák adminisztratív működési rendjének ismeretében az IDI előreláthatólag 2011. június 30-án fog hét olyan törzstaggal rendelkezni, akiknek végzettjük van. Ily módon a MAB-határozat 1. pontjának és a MAB 2008/8/II.2. számú (2009. december 4-én hatályba lépő) határozatának értelmében a KRE BTK Irodalomtudományi Iskolája mint „működő doktori iskola” maradéktalanul meg tud megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek.

Végezetül hivatkozva a MAB 2009/6/X/2. sz. határozatára kijelentem, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem rektori teendőkkel megbízott rektorhelyetteseként nem kívánom megszüntetni a KRE BTK négy alprogrammal működő Irodalomtudományi Doktori Iskoláját. Tekintettel arra, hogy a Bölcsészettudományi Kar legrégebben fennálló doktori iskolájáról van szó, mely az akkreditációs követelmények maradéktalan teljesítéséhez közel került, az Egyetemnek szakmai és oktatáspolitikai érdeke fűződik az IDI folyamatos működéséhez, akkreditálásához és további fejlesztéséhez. Az Egyetem vezetése kész az ehhez szükséges minden feltétel biztosítására.

Budapest, 2010. április 30.

Prof. Dr. Balla Péter

Rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes

Mellékletek:

KRE IDI Működési Szabályzata

XXXX sz. szenátusi határozat ld. 2. oldal 3. pont (http://www.kre.hu/portal/doc/szenatus/szenatusihatarozat20091209.pdf, semmit nem tartalmaz Szabó lemondásairól – JC)

150/2009/DI, 151/2009/DI, 152/2009/DI iktatószámú hivatalos értesítések

XXX /RH iktatószámú hivatalos levelek (Riskó-Németh Dávid-rektor levelezés)

274/2009/DI… iktatószámú dokumentumok (Mészáros, Baranyai, Pénzes összes papírja)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen