Dienstag, 31. August 2010

Geheimpakt zwischen Agenten und Bischöfen (Ügynökök és püspökök titkos paktuma)

Az alábbi írás részletes és logikus választ ad arra a kérdésre, miért állóvíz a református egyház, miért nem történik semmi változás a reformátusok egyetemén sem, miért nem áll érdekében az egyház vezető tisztségviselőinek a felismert rossz jobbítása, miért kell mindennek úgy maradnia, ahogy van, és miért üldözi az egyház a jobbítani akarókat.

Szerző: Poppét

A Református Élet júniusi és júliusi számaiban precíz és adatolt összeállításokat találtam az ügynökkérdésről A júniusi számban található „Köztünk ható ügynökök” című hosszú cikk részletesen foglalkozik a református egyházban működő besúgókkal, III/III-asokkal és gyerekeikkel, akiknek jó része szintén az egyházban tölt be vezető funkciókat. Ha az olvasó tisztában van az összefüggésekkel, megérti azt az összjátékot (egymás véd- és dacszövetségét), amely miatt semmi tudatos változtatás nem történik az egyházban és ezáltal a Károli Gáspár Református Egyetemen sem. Hol is rejtőzhetne egy besúgó nagyobb biztonságban, mint egy másik besúgó karjaiban!

A részletes elemzés miatt mindkét lapszámot érdemes beszerezni (2×395=790 Ft)!

(Az újság megrendelhető emailben: ujsag@exodus.hu, vagy postai úton: 2113 Erdőkertes, Báthori u. 1., illetve telefonon: 06-47/338 515).

Ebből az adattárból nyújtok egy rövid áttekintést, néhány helyen szó szerint idézek is belőle, hogy érthetővé váljon a jelen sivársága és szellemi-lelki roncsoltsága. Rávilágít az újság arra, „hogy az egykori nagytiszteletű ügynök urak fiai-lányai milyen pozícióba kerültek az édesapa kapcsolati tőkéjének köszönhetően. Nem az „apák ettek egrest, a fiaik foga vásott el” közmondás miatt, hanem látva és tudva azt, hogy az apukák által 1990 előtt működtetett, és egymás mocskának takargatásában megizmosodott bizalmas érdekhálózat a mai napig zavartalanul működik tovább”. – Ez Bölcskei egyik legfőbb bűne és alkalmatlanságának bizonyítéka! Ezáltal is érthetővé válik: hogyan kerülhetett az egyház egyik vezetője, Bölcskei Gusztáv olyan helyzetbe, hogy vezetői kinevezéseket adhasson a Károli Gáspárról elnevezett egyetem református vallásúnak keresztelt antikeresztyéneinek és erkölcsileg lezüllött (de honnan?) Balla Péternek, Szabó Andrásnak és ateista rombolótársaiknak (pl.: Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnesnek, Hermann Zoltánnak, Kovács Árpádnak), akik önös anyagi és pozicionális érdekeik miatt szipolyozzák az egyházat, amelyet – a RÉ cikke alapján – összefüggésében, egyházpolitikai aspektusból, nagyobb dimenzióba helyezve is láthatunk.

Tenke Sándor „Erdős” fedőnéven volt titkosszolgálati besúgó, aki teológiai dékán és rektor is lehetett egyszerre a Károlin, és akit még 1990 „idején is mint élő hálózati személyt tartottak nyilván”. 2003-ban eddig elhallgatott és nyilvánosságra nem hozott okok miatt eltávolították, és minden egyházi vezetői tisztségétől megfosztották. Ennek ellenére „Tenke munkaügyi pert kezdeményezett az egyháza ellen, melynek során a bíróság 12 millió forintos kártérítést ítélt meg számára”. 12 millió forint nem kis összeg (bár többet tapsolt el mint rektor!), de valami nagy hiba történhetett, ha ez az ember pert nyert. Vagy dr. Takács János direkt pert vesztett, mert ez is egy megállapodás részét képezte?! – Annyira ”kitaszította” az egyház, hogy jelenleg is lelkészi állást tölt be, de nem egy hazai kis faluban, hanem az Egyesült Államokban (Arizonában). És nem is egyedül, nem is akárkivel együtt…

Miért van szükség az egyházban éppen Tarr Zoltánra, mint Bölcskei jobb kezére, aki a Zsinat Külügyi Osztályán dolgozik zsinati tanácsosként? Nem kézenfekvő a válasz, de nem is olyan nehéz megtalálni: „Bátori” alias Bölcskei számára megbízható egy régi jó hitvalló elvtársának a gyereke, hiszen Tarr Zoltán apja: Tarr Kálmán, a Kálvin Kiadó egykori igazgatója a diktatúra éveiben „Kovács Kálmán” álnéven állambiztonsági besúgó volt, amikor a zsinati Sajtóosztályon tevékenykedett, 1976-tól pedig „megbízhatósága miatt” a Magyar Bibliatanács főtitkára lehetett. Meg is jutalmaztatta Bölcskei Gusztáv a Zsinatán keresztül ezt a hálózati társát: 2009-ben „Aranyokleveles teológus” díjat kaphatott érdemdús és „makulátlan” életének az elismeréseként. Ennek a ”makulátlan” embernek a fia, Tarr Zoltán azon a helyen tevékenykedik, a Zsinat Külügyi Osztályán, amelyet 2008-ig Tamás Bertalan vezetett. Nem véletlenül került oda ifj. Tarr, hiszen – mint Tarr apja – Tamás elvtárs 1979-től „Ferenci” fedőnéven volt a titkosszolgálat besúgója: „ebben a minőségében alapjaiban határozhatta meg az egyház külföldi kapcsolatait”. Most ifj. Tarr tölti be ezt a megbízható elvtársi szerepkört, hiszen nem utcáról vesznek fel külügyi munkakörbe valakit még (pláne!) az egyházon belül sem.

Bölcskei Gusztáv – saját köreiben közismertebb ügynöknevén ”Bátori” – jelenleg a debreceni teológia tanszékvezetője, püspök, zsinati lelkészi elnök stb. stb. „Az 1997 óta általa betöltött magas egyházi tisztség révén nagyrészt neki köszönhető, hogy református egyházunkban a kommunista rendszer titkosszolgálatát kiszolgáló egykori besúgók zavartalanul munkálkodhatnak felelős beosztásokban, és minden fennakadás nélkül érték el az elmúlt 20 év alatt a nyugdíjkort.” Ez sem minden előzmény nélküli, hiszen már elődje, Hegedűs Lóránd püspök a kutatók előtt (mint pl. Kubinyi Ferenc történész elől) lezáratta a zsinati levéltárat: nehogy bármi kikerülhessen onnan. Biztos kézbe helyezte a kulcsot addig is, amíg megfelelő kezekbe ”kimentődött” pár dokumentum.

Bölcskei felelőssége abban van, hogy megerősítette azokat a besúgó elvtársait a pozícióiban, akiket rég semleges munkakörbe kellett volna irányítania. (A magyarázat erre kézenfekvő: önmaga is érintett!) Kádár Zsolt „Mózes Máté” titkosszolgálati álnéven súgott be, jelenleg is a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottságának valamint az egyház Theológiai Szemle című folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja. Bölcskei maga mellett tudja őt is: Kádár „tagja annak a 4 fős küldöttégnek, mely a napokban a Magyarországi Református Egyházat képviseli Grand Rapidsben (Michigan, USA), az új nemzetközi református világszervezet megalakulásán”. Igen valószínű, hogy ebben a nemzetközi szervezetben az ügynök-besúgó Bölcskei vezető tisztséget fog betölteni. Bölcskei amúgy is „a jelenleg átalakulóban lévő Református Világszövetség (WARC) Európai Tanácsának elnöke.”

Nem lehet elfeledni, hogy Bölcskeinek a püspöki ”megválasztása” előtt olyan támogatója volt, mint a szintén ügynök Kocsis Elemér püspök, egykori fedőneve „Rajnai”, akinek a „lánya, Kocsis Márta jelenleg is az MRE Zsinatának jogtanácsosa”, és ilyen módon a másik besúgó-utód, ifj. Tarr kollégája, és mindketten természetesen Zsinat-tagok. Akárcsak a két Hegedűs-vő, azaz sógortársak a jobbikos Hegedűs családban: Balla Péter, a Károli megbízott rektora, aki tanintézeti képviselőként, a másik vő, Mészáros István, pedig orvosként világi képviselő a Zsinatban. (Ennek a Mészáros Istvánnak az unokaöccse a csaló doktorandusz-tanársegéd: Mészáros Márton, aki miatt kirobbant ez az egész egyetemi botrány, és amit éppen ezért nemcsak egyetemi, hanem zsinati szinten is próbálnak a sógorok eltussolni). Mindkét Hegedűs-vő, a csaló Mészáros Márton nagybátyja és sógornagybátyja is Szabó István Dunamelléki Református Egyházkerületében működik:

http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10002&Itemid=353&lang=hu

Nem véletlen, hogy Bölcskei miatt a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat újabb (2010 júliusi) állásfoglalásra kényszerült a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata (MRETZs) kapcsán:

http://stud-theol.blogspot.com/2010/07/nyemrlsz-generalis-konvent-v-tanacskozo.html

Ebben közlik: „az ún. Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent Bölcskei Gusztáv vezetésével folytatja egy jogilag be sem jegyzett testület hatéves szemfényvesztő humbug-zsinat tevékenységét. Pontosan tudják, mit cselekszenek (Lk 23:34)! … Kárpát-medencében az egykori ügynök Bölcskei Gusztáv ún. „Generális Konvent”-jében a Bólintó Jánosok köre éppúgy jelen van, mint Nyugat-Európában Varga Pállal a „protestáns” szervezetben. Érthető hát, hogy a Magyarországi Református Egyház a „protestáns” szervezettel keres kapcsolatot Nyugat-Európában – mert fél a reformátusoktól ….”

Az „állásfoglalás” megjegyzi: „Ám ’változik a piac’, ma már nem mindenütt a volt kommunisták és utódaik uralják a képet. Aki nem ismeri fel az idők jeleit, azon túllép a történelem”.

Ez kell, hogy történjen a vezérlő elnök-püspökkel: Bölcskei Gusztávval, Balla Péterrel, mint alkalmatlan rektorral (és sleppjével pl.: Szabó András dékánnal, a hamis tanúval – egyéb vétkei mellett – meg Hansági Ágnes erkölcstelen dékán-helyettessel stb.) is. Ez, persze, csak a jéghegy csúcsa! De kisöprésüket el kell kezdeni…

Nincs lehetőség újabb szerecsenmosdatásra (Jer 13:23), hiszen nem (lehet) mindenki a meghátrálás embere (Zsid 10:38,39)! Ez a közös véd- és dacszövetség, melynek alapja a közös bűn, a besúgás, a testvérek elárulása, nem állhat fent tovább. De ha mégis ezt akarja az egyház, akkor legyen az ügynökhálózat transzparens. Ne csak ők lássák saját bűneiket és apáikét – amely utóbbiakról a fiak-lányok ugyan nem tehetnek, de arról igen, hogy profitálnak belőle – , hanem lássa az egész ország is.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen