Mittwoch, 6. Oktober 2010

Universitaet der Diebe 1. Die calvinistischen Bonnie & Clyde (Tolvajok egyeteme 1. A református Bonnie & Clyde)

Mint köztudott, az Irodalomtudományi Doktori Iskola 2009 március végén 4 védéssel debütált. Néhány hét múlva a MAB vizsgálódni kezdett, és a 4 védésből még a nyáron 3-at visszavonatott az egyetemmel: egyedül Hima Gabriella doktoradusza, Váradi Ferenc kapta meg a doktori oklevelet, akinek védésével kapcsolatban semmilyen kifogás nem merült fel. Szabó András és Petrőczi Éva témavezetései egytől egyig lopottnak bizonyultak, Mészáros disszertációjáról pedig ezen túl az is kiderült, hogy fantom: nem létezik.

A Károli tavaly márciusban még rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettese, Vargha András próbálta megmenteni a Doktori Iskola és az egyetem becsületét, de erre nem hagytak időt neki: a Károli akkori két másik rektorhelyettese, Szabó András és Györgyiné Koncz Judit a HÖK-képviselők manipulálásával még abban a hónapban leszavaztatták Vargha rektori pályázatát a Szenátusban. A Fenntartó, Bölcskei Gusztáv püspök Balla Pétert, Hegedűs Lóránd dunamelléki ex-püspök vejét bízta meg 2009. május 1-től rektori teendőkkel, azzal a megszorítással, hogy munkáltatói jogot nem gyakorolhat. (Ez alól a köztársasági elnök legitimációjával nem rendelkező, kizárólag Bölcskei Gusztáv kegyéből rektorkodó Balla Péter hamar feloldozta magát, és többet gyakorolta ezt a nemlétező „jogát”, mint összes legitim elődje együttvéve.)

A MAB-vizsgálat 2009 május eleji megindulásakor már Balla Péter volt a megbízott rektor. Rektori munkáját azzal kezdte, hogy alig 10 nappal „beültetése” után, 2009 május 12-én koncepciós pert rendezett a Rektori Hivatalban Hima Gabriella ellen. Himának két kérése volt: az egyik, hogy az épp leköszönt Varghát is hívják meg erre az ülésre, hiszen ő kezdettől nyomon követte és ismeri a folyamatot, míg Balla új, nem tud semmit; a másik, hogy erről az ülésről készüljön hangfelvétel. A Rektori Hivatal tanácstermét ennek értelmében technikailag előkészítették, ám Balla az utolsó pillanatban leállította a felvételt, és Varghát sem engedte be az ülésre, aki pedig minden mozzanatról tudott, és kész volt a részvételre. Feltehetően Szabó András beszélte le erről, aki a maga módján készítette fel Ballát. A technikai berendezést végül valaki – titokban – mégis bekapcsolta. Az ülésről másfél órás hanganyag áll rendelkezésre. Mivel ez a Mészáros Márton és társai ellen jelenleg folyó büntetőeljárásban döntő bizonyíték, egyelőre nem publikálhatjuk.

A felvétel szerint az Egyetemi Doktori és Hablitációs tanács (EDHT) Szabó András elnök vezetésével arra akarta kényszeríteni Hima Gabriellát, mint a Doktori Iskola vezetőjét, hogy vezesse félre a MAB-ot és legalizálja az ő, mármint Szabó András és felesége, Petrőczi Éva témavezetéslopásait, csalásait, visszaéléseit – kvázi „az egyetem érdekében”. Az ülésen jelen lévő Balla Péter indirekt módon ugyanerre szólította fel Hima Gabriellát. A felvételen Hima próbálja meggyőzni a vezetőséget arról, hogy mivel mind a disszertációk szövege, mind a témavezetéssel kapcsolatos ellentmondásos adatok már hetek óta fent vannak a neten, a lelepleződés megtörtént, az egyetem valódi érdekében, jóhírének védelmében nincs értelme további hazudozásba és ellentmondásba bonyolódni. A doktori iskola vezetőjeként nem fogja ugyan feltárni a többiek csalásait, de fedezni sem hajlandó azokat: mindenki tisztázza magát. A jelenlévők ellene fordultak, és a csalások utólagos legalizálására utasították, amit megtagadott.

A felvételeken szó van egy a MAB által készített táblázatról, amelyet Szabó nem véletlenül felejt el bevinni az ülésre. Ebből ugyanis kiderül, hogy Szabó András és felesége, Petrőczi Éva témavezetéseit a MAB nem ismeri el valósnak: Petrőczi Éva angol szakos középkor-kutatóként nem vezethet 20. századi magyar íróról témát (Baranyai Katalinét), mint ahogy régi magyaros Szenci Molnár kutatóként Szabó András sem egy Hermann Hesséről szóló dolgozatot (Riskó Enikőét, aki kizárólag ezért, vagyis csakis Szabó András csalása miatt nem kapta meg az őt kétségkívül jogosan megillető doktori oklevelet). Ezt az információt Szabó szívesen eltitkolta volna az EDHT elől, de Hima sokszorosította a táblázatot:

MAB

Szabó András rágalmazó módszerének több aspektusból is tanúi lehetünk a hangfelvételen, sőt tanulhatunk tőle, mert ezt a „mesterséget” valóban mesteri fokon űzi. Nem arról beszél, hogy az akkreditáció óta eltelt 6 év alatt ő és felesége egyetlen témát sem vezettek, ehelyett inkább mások munkáját lopták el az utolsó pillanatban – Petrőczi-Bonnie az ELTÉ-s Rónay Lászlóét, Szabó-Clyde pedig Hima Gabrielláét, tőle mindjárt kettőt is (Mészárost és Riskót); nem, erről hallgat. Inkább szószegéssel vádolja Bazsa Györgyöt, a MAB elnökét, amire egyesegyedül ő volt a fültanú; továbbá azt állítja, hogy azért került az IDI szorult helyzetbe, mert Hima Gabriella ellenezte külső jelentkezők védését, mintha nem a mindenütt megbukott Baranyai lett volna az egyetlen külső jelentkező, ő is az utolsó pillanatban, akinek fogadását tiltotta a szabályzat, ahogy Hima azt a felvételen megjegyzi, aki ezt emiatt valóban ellenezte; Szabó azonban – a doktori iskolai vezető tiltakozása ellenére – dékánként mégis megvédette a bukott dolgozatot, annak lényegi átdolgozása nélkül, hogy feleségének törzstagságot biztosítson. Szabó, hamisan, azt is sugallja a felvételen, hogy az 5 témavezető (Szabó, Petrőczi, Hansági, Bertha, Hima) közül csak 4-et szólított fel a MAB önigazolásra, az ötödiket, Hima Gabriellát nem, hogy gyanússá tegye őt a többiek előtt, mígnem Hima Gabriella bemutatja a saját MAB-levelét, ami ugyanazt az önigazolásra való felszólítást tartalmazza, mint a többieké. Többször szóba kerül, hogy olyan dolgozatot írt át Szabó a saját nevére, Mészárosét, amelynek opponenciájára felesége korábban már ki lett jelölve: Szabó ebben semmi összeférhetetlent nem lát, sőt, az akkor még a rektori szék várományosának, Szabónak mindenben parírozó Pethő sem: mindketten többször letorkollják Himát, hogy „ilyen szabály nincs”, férj és feleség együttes részvétele „nem összeférhetetlen”. Szabó ezt az EDHT elnökeként szentesíti, és a jelenlévő megbízott rektornak, Ballának sincs ez ellen kifogása.

Szabó a felvételen elismeri, hogy a 4 védést az utolsó pillanatban „szervezték meg”, mielőtt lejárt volna a feltételek teljesítésének határideje, mint ahogy azt is, hogy Mészárost a március eleji házivédés után (!) lopta el Hima Gabriellától. Ezt az azóta menesztett minőségbiztosítási koordinátor, Vanó Renáta a hanganyag szerint el sem tudja képzelni, hiszen a témavezetés szerinte – helyesen – „nem egy, hanem több év munkája”. Hogy itt csak néhány nap volt, az föl sem fogja. Az azóta már szintén elbocsátott egyetemi főtitkár, Prekker Judit felszólítására, hogy Hima Gabriella csak egyféle választ írhat – „minden rendben van a témavezetések körül” -, Szabó buzgón helyesel. Majd Hima Gabriella aggodalmára, hogy a lebukás erkölcsileg és szakmailag rosszabb, mint a törzstagságnak való esetleges meg nem felelés, Szabó felháborodva replikázik: „Milyen lebukás??? … Senki nem követett el semmit…”

A leleplező tartalmon túl Szabó retorikai teljesítménye is felejthetetlen: öööö…… eeee….. aaaa…. stb., mint aki még nem tudja, milyen mesével rukkoljon elő a következő pillanatban.

Pethő Sándor dékánhelyettestől nyalási technikát tanulhatunk a hangfelvételen: kifejezetten helyesli, hogy férj és feleség együttesen vesz részt ugyanabban a doktori eljárásban, majd Hima Gabriella provokatív kérdésére nem zárja ki, hogy ő is megtenné ezt hasonló helyzetben, csakhogy odaadásáról biztosítsa a rektori szék akkori vélt várományosát – Szabó Andrást. (Ez még tavaly májusban volt, és Szabó valóban pályázott a kiírt rektori állásra, de a Zsinat visszavonatta vel a pályázatát.) Pethő végtelen odaadása a felvétel folyamán többször hallható, úgyszólván csakis ebből a célból kér szót, vagyis abból, hogy hol Szabónak, hol Ballának benyaljon.

Balla Péter a hangfelvételen egyfelől biztosítja Hima Gabriellát, hogy milyen nagyra becsüli őt, mint kollégát és barátot, mint a Humboldt-ösztöndíjasok családjában a testvérét, „munkálkodására” szerinte továbbra is szüksége van az egyetemnek, másfelől viszont előadja, hogy kell őt puccsal leváltani a doktori iskola éléről a Kari Tanács manipulált szavazatai segítségével, amit ő a Szabó-család köréhez képest “tágabb grémiumnak” nevez. (Hogy ez nem így an, azt egy korábbi posztunkban már bizonyítottuk: “Hány szavazata van a Kari Tanácsban Szabó Andrásnak?” http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/03/how-many-votes-has-got-the-dean-hany-szavazata-van-szabo-andras-dekannak-a-kari-tanacsban/) A HTK DI éléről hajdan hasonló puccsal leváltott Karasszon példájára is célzásokat tesz. Az egyetem „jóhírének” védelmét ő is, mint a többiek, a további hazudozásban látja, amit, persze, eufemisztikusan fogalmaz meg („téves adatközlések korrekciójáról” beszél), és ehhez saját példákkal és gyakorlati tanácsokkal is szolgál. (Pethő természetesen neki is buzgón helyesel.)

Végül Tanka Endre is felszólítja Hima Gabriellát, hogy a Doktori Iskola vezetőjeként legalizálja a MAB felé azokat a védéseket, amelyek utóbb, a MAB-vizsgálat folyamán, az egyetem számára is vállalhatatlanoknak bizonyultak.

Hima Gabriellának a hangfelvétel tanúsága szerint nem volt választása, legfeljebb az, hogy becstelenül vagy becsületesen bukik el. Ha teljesíti Balla, Szabó és a többiek parancsát, akkor ráfognak minden szabálytalanságot, és fegyelmivel bocsátják el. Ha megtagadja, megrágalmazzák és felmondanak neki.

A 2009. októberi MAB-határozat szerint Balla Péter megbízott rektor utólag elhatárolta magát az IDI-ben történtektől. A 2009 május 12-i felvétel tanúsága szerint azonban minden – legalább a hallgatólagos –tudomásával történt. A dokumentációt a csalásról Hima Gabriellától 2009 június 2-án írásban is megkapta. Kivizsgálás helyett retorzióval élt a bejelentővel szemben: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/03/public-enqueiry-5-hushing-up-the-crime-nyilvanos-nyomozas-5-a-meszaros-fele-bunugy-eltussolasa/

A 2009 május 12-i Rektori Hivatalban készült hangfelvétel teljes anyagát a nyomozás lezárulása után tesszük fel a netre. Egyelőre 7 rövid részletet választottunk ki. (Amennyiben a feltöltéshez sikerül technikai segítséget kapnunk, ezeket korábban is nyilvánosságra hozzuk.)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen