Montag, 22. März 2010

Akkreditaion 3. (Lezsírozott akkreditáció 3. Kulcsár-Szabó Ernő testamentuma)

Vége a MAB-ban a Kulcsár-Szabó-érának. Az Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottság, mely az elnök beosztottjaiból, lekötelezettjeiből, barátaiból és híveiből állt, és amely részrehajló működésével annyi kárt okozott a magyar bölcsészképzésnek, megszűnt. Az új struktúrában egy általános „Bölcsészettudományi Bizottság” dönt majd a felsőoktatás jövőjéről. Az Irodalomtudományi KÁB felszámolásával azonban még nem ért véget Kulcsár-Szabó Ernő befolyása a MAB-ban. A hírhedt KÁB-elnök végrendelkezett. Még 2009-ben kijelölte azt az embert, aki akkreditálni fogja helyette a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarát: egyik leghűbb mamelukját, Pál József szegedi professzort, aki éppolyan buzgalommal húny majd szemet a Károlin folyó csalások és törvénysértések felett, mint ahogy azt maga Kulcsár-Szabó Ernő tenné: http://www.mab.hu/doc/Ertesito2009-3.pdf , 2009. december 7.o.

Pál József Kulcsár-Szabó Ernő adminisztratív trükkjének köszönhetően két ciklus helyett törvényellenesen három cikluson át, azaz 9 teljes évig, 2001 – 2010-ig volt a MAB Irodalomtudományi Bizottságának tagja.

Először 2001 júniusában választották be a Taxner Ernő által vezetett Irodalom- Média és Kommunikációtudományi Bizottságba: http://www.mab.hu/doc/2001-2.pdf, 2001. Június, 40.o. (3090), majd a 2004-ben lejáró tagságot a Jankovics József által vezetett Irodalomtudományi Szakbizottság, melynek társelnöke Kulcsár-Szabó Ernő volt, a második ciklusra is, 2007-ig meghosszabbította.

2007-ben azonban, két ciklust betöltve, Pál Józsefnek ki kellett volna kerülnie a MAB-ból; az abban az évben társelnökből „főelnökké” avanzsáló Kulcsár-Szabó Ernő a törvényi előírások miatt nem vehette be őt az új bizottságába: http://www.mab.hu/doc/Ertesito2007-2.pdf , 2007. június, 49.o.(3010). Egy hónappal később azonban sikerült ezt kijátszani. Jánosi Zoltán nyíregyházi főiskolai tanár rektorrá választásával felszabadult egy hely, és Kulcsár-Szabó Ernő nem tájékoztatta a plénumot arról, hogy Pál Józseffel immár 3.ciklusát készül a MAB-ban eltöltetni. Erről Pál József is hallgatott. A gyanútlan plénum így Pál József MAB-tagságának újabb 3 évre való meghosszabbítását minden skrupulus nélkül megszavazta: http://www.mab.hu/doc/Ertesito2007-3.pdf , 2007.október, 28.o.

Pál József formálisan ugyan egy 3 tagú bizottság egyik tagjaként akkreditálja majd a Károli BTK-t, gyakorlatilag azonban egyedül dönt. Egyik kísérője Cseh Sándor légkörfizikus (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=4805) , a másik pedig Topár József közgazdász (http://www.mvt.bme.hu/cgi-bin/imvttest/szemely.pl?id=17&lan=hu) , akik aligha fognak beleszólni egy bölcsészkari akkreditációba. De nem is azért kísérik el Pál Józsefet, hogy beleszóljanak. Ez kiderül Pál József 2010.március 22-i károlis programjából:

BTK:

Látogatás: március 22.

LB tagok: Pál József + Topár József + Kovács Zsolt

Program:

Pál József megbeszélést tervez: dékánnal, dékánhelyettesekkel, intézetvezetőkkel. A megbeszéléseken hangsúlyt helyez azon szakokra, amelyeket a MAB megjegyzéssel fogadott el, vagy nem javasolt, de szakindítási engedélyt kapott.

A hallgatókkal szakmai, nem érdekvédelmi kérdésekről beszélgetést tervez: lehetőleg minden szakot képviselve jelenjenek meg a hallgatók.

Mi derül ki ebből?

Pál József harmadmagával érkezik a bölcsészkarra, de már csak egyedül tárgyal. Mégpedig Szabó Andrással, Kulcsár-Szabó Ágnessel, Bíró Máriával és a BTK komplett lecserélt garnitúrájával: a Duplaszabó Diktatúra fölesküdött híveivel. Továbbá minden szakról előre felkészített mintahallgatókkal. Lesz majd „véletlenszerűen” kiválasztott szakdolgozat, és „véletlenszerűen” kiválasztott PhD-értekezés – még véletlenszerűen sem Mészáros Márton 100%-kal megvédett, majd visszavont 24 oldalas opusza. Ezután megisszák az áldomást, azaz Pál József a MAB áldását adja Szabó Andrásra, Kulcsár-Szabó Ágnesre és Bíró Máriára.

Mi köze ennek a látogatásnak az akkreditációhoz, ahol az ún. bizottság másik két tagja csak az épületig kíséri Pál Józsefet, de még a beszélgetésen sem vesz részt, és Pál József Kulcsár-Szabó Ernő személyes megbízottjaként csak arra kíváncsi, amit megbízójának, Kulcsár-Szabó Ernőnek a menye, Kulcsár-Szabó Ágnes elmesél neki?

Olyan ez, mint a pártállamban, amikor Pál elvtárs a Központi Bizottságból lelátogat a megyei párttitkárhoz, Szabó elvtárshoz, kezet ráznak, majd Szabó elvtárs megkérdezi Pál elvtársat: „A formaságokat az áldomás előtt vagy után intézzük el?”

A MAB látogató bizottsága könnyen ellenőrizhetné, hogy az oktatás a benyújtott akkreditációs anyag szerint zajlik-e. Ehhez még csak ki se kell szállnia a karra. Elég, ha a tantárgyfelelősi táblázatokat összeveti az órarendekkel minden szakon, és akkor láthatja, hogy a Károlin becsapják a MAB-ot és a hallgatókat: a http://kreirodalom.gportal.hu/ ÓRAREND (excel) világosan bizonyítja, hogy a szakot nem azok oktatják, akikkel azt akkreditálták. Hima Gabriella szakfelelős professzornak mindössze 1,5 óra jutott, az is csak a BA-ban, az MA-ban nem oktathat. Szász László docensnek 0,5 óra jut az órarendben. Az akkreditációs anyagban nem szereplő fokozat nélküli Mészáros Mártonnak viszont 15, Pénzes Szabolcsnak pedig 8. Az MA-ban és a Doktori Iskolában a venia legendi nélküli Hansági (Kulcsár-Szabó), Hermann és Bene oktathatnak. Van venia legendije Himának, Nyilasynak, Berthának. Egyikük sem oktathat sem MA-sokat, sem PhD-sokat. Szigeti Lajos Sándornak is volt, és az ő neve is szerepel az akkreditációs anyagban. A MAB legutóbbi bírálatában azt kérdezte (ld. Koncz Judit körlevelét az előző két posztban), hogy mi az ő státusza: „Halott” felelhetik megkönnyebbülten Duplaszabóék. „És mi volt, mielőtt halott lett?” „Kirúgott” – mondaná ő maga. Vagyis mindenképp megszabadultak volna tőle, de előbb felhasználták az akkreditációhoz.

A tervezett MAB-látogatás egy Patyomkin-falu előre eltervezett és jó előre megszervezett akkreditálása, Kulcsár-Szabó Ernő MAB KÁB-elnök posztumusz gesztusa, általa kijelölt testamentum-végrehajtóval, Pál Józseffel. Egy ilyen pszeudo-akkreditáció nem szolgálja a felsőoktatás minőségét. „Az intézmények fő feladata a színvonalas oktatás biztosítása volna” – írja Keszei Ernő professzor, az Egyesület a Felsőoktatásért alapító tagja a HVG-nek adott interjújában. Továbbá úgy véli, hogy a minisztérium delegálhatna egy felügyelőbizottságot, „amely minden évben megvizsgálná és jóváhagyná az intézményfejlesztési tervet, illetve negyedévenként átvilágítaná, hogy az intézmény szakmailag elfogadhatóan és törvényesen működik-e. A felügyelőbizottság által jóváhagyott dokumentumok nyilvánosak lennének. Így átláthatóvá válna az intézmények működése, és könnyen elejét lehetne venni bármilyen törvényellenes, szakszerűtlen vagy nyilvánvalóan pazarló intézkedésnek”. (http://efok.mrginfo.com/hvg.htm)

A Károlin ezzel szemben jelenleg nem folyik “színvonalas oktatás”, “törvényellenes, “szakszerűtlen” és “pazarló” módon működik. A Károlit minőségi anyag alapján akkreditálták, de a jelenlegi gyakorlatban nem az akkreditációs anyagban szereplő vezető oktatók, hanem a kontraszelektáltak kontraszelektáltjai oktatnak, egészen konkréten a kontraszelektált Hansági-Kulcsár-Szabó kontraszelektált tanítványa, Mészáros Márton, és a kontraszelektált Szabó András kontraszelektált tanítványa, Pénzes Szabolcs. Mészáros Márton ezen kívül nemcsak kontraszelektált, hanem csaló és közokirathamisító is, aki ellen rendőrségi nyomozás folyik. Ügyszám: 21.024/2009/ált.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen